Zegar

Losowe zdjcie

Kalendarz

<< Kwiecie 2024 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Brak wydarze.

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Nawigacja

Artykuy: ,,Nowoczesna Szkoła Zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy"

,,Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy"

 

Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu otrzymał unijne dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 8.5.1 -  w wysokości 775 141,80 zł,  wartość całego projektu to 827 371,80 złotych.

 

 

,,Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy"

 


Pieniądze zostaną przeznaczone na podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej, między innymi przez doposażenie bazy dydaktycznej, studia podyplomowe i szkolenie e-nauczyciel dla nauczycieli oraz  kursy zawodowe, staże dla uczniów, które podniosą kompetencje zawodowe uczniów  i dadzą dodatkowe kwalifikacje.

Kursy dla uczniów to:

  • klasy IITMr technikum mechanizacji rolnictwa  i agrotroniki - kursy: spawacza i  kombajnisty,
  • klasy IITS  technikum pojazdów samochodowych- kurs operator-programista CNC i kurs na wózki widłowe, 
  • klasy IIITS technikum pojazdów samochodowych - kurs na wózki widłowe;
  • klasy IIIS mechanik pojazdów samochodowych  -szkolenie ,,Klimatyzacji pojazdów samochodowych",
  • klasy IITż technika żywienia i usług gastronomicznych- kurs profesjonalny barista ,kurs  carvingu i kurs prawa jazdy.

Młodzież będzie uczestniczyć w wyjazdowym kursje języka angielskiego i szkoleniu -coaching kariery.

Uczniowie mają zaplanowane wyjazdy na targi branżowe -Polagra Food, Agro Tech  i Moto Show. 

Nasz Powiat jest typowo rolniczy, nie ma zbyt wielu ofert pracy, dzięki dodatkowym kwalifikacjom zwiększy się atrakcyjność młodych ludzi na rynku pracy.

 

 
 

DOKUMENTY - Organizacja kursów w ramach realizacji projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy"

 

 


 

Skalbmierz, dn. 6 maja 2019 r.

 

Zespół Szkół zawodowych w Skalbmierzu, ul. Kanonijska 7, 28-530 Skalbmierz w związku z realizacją projektu : „Nowoczesna Szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy”

 

 ogłasza nabór kandydatów na realizatorów staży zawodowych


 dla uczniów następujących kierunków:

  1. Technik pojazdów samochodowych – liczba stażystów skierowanych na staż: 11
  2. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – liczba stażystów skierowanych na staż:10
  3. Technik żywienia i usług gastronomicznych – liczba stażystów skierowanych na staż:14

Czas trwania stażu zawodowego to 150 godzin dla każdego uczestnika.


Nabór kandydatów trwa do: 10 czerwca 2019 r.


W celu zgłoszenia chęci przyjęcia stażystów na staż należy złożyć w sekretariacie szkoły formularz kandydata na organizatora stażu zawodowego w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15:00.

Szkoła zobowiązuje się do:

1. Opracowania, w porozumieniu z Przedsiębiorcą, Programu stażu i zapoznania z nim ucznia. Program powinien być opracowany i przygotowany w formie pisemnej oraz powinien wskazywać konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie praktykant lub stażysta, treści edukacyjne, zakres obowiązków praktykanta lub stażysty a także harmonogram realizacji stażu zawodowego. Przy ustalaniu stażu zawodowego powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe praktykanta lub stażysty. Program praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zawiera szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy praktykanta lub stażysty podczas odbywania praktyki zawodowej lub stażu zawodowego oraz procedur wdrażania praktykanta lub stażysty do pracy i monitorowania stopnia realizacji treści i celów edukacyjnych.

2. Ubezpieczenia Uczniów na okres realizacji stażu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Zrefundowania Realizatorowi stażu kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu w wysokości 500,00 PLN brutto (słownie: 500 złotych brutto 00/100) za Opiekuna stażu.

4. Zrefundowania kosztów związanych z organizacją stażu nie większych niż 3000zł brutto (słownie trzy tysiące złotych), w tym koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty materiałów eksploatacyjnych, koszty dojazdu stażysty, koszty zakupu odzieży ochronnej, szkolenia bhp na jednego stażystę.

Realizator stażu zobowiązuje się do:

1. Zapewnienia realizacji stażu Uczestnikom Projektu

2. Zapewnienia warunków materialnych do realizacji praktycznej nauki zawodu,                                       a w szczególności:

a) stanowiska szkoleniowego wyposażonego w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną;

d) dostępu do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych.

3. Sprzęt niezbędny do realizacji stażu musi zostać zakupiony po uzyskaniu akceptacji od organizatora i przed rozpoczęciem stażu przez stażystę.

4. Refundacja kosztów związanych z zakupem sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, odzieży ochronnej, badań lekarskich, szkolenia BHP oraz zwrotu kosztów dojazdów zostanie przekazana po złożeniu rozliczenia wraz z kopiami faktur oraz kopiami dowodów zapłaty wg załączonego wzoru.

5. Wyznaczenia Opiekuna stażu, odpowiedzialnego za realizację stażu i opiekę na Stażystą. Zaznajomienia Stażysty z jego obowiązkami i uprawnieniami. Do zadań opiekuna stażysty należy w szczególności:

a) określenie celu i programu praktyki lub stażu (we współpracy z nauczycielem);

b) udzielenie praktykantom lub stażystom informacji zwrotnej w trakcie realizacji oraz po zakończeniu praktyki zawodowej lub stażu zawodowego;

c) nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego.

6. Przeszkolenia Stażysty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy.

7. Realizacji stażu, zgodnie z programem stażu.

 

 


 

 


Dokumenty - dostawa wyposażenia pracowni gastronomicznej wraz z montażem 


Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty e-mail.
Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu
Ul. Kanonijska 7, 28 – 530 Skalbmierz
www.sfeprojekty@gmail.com
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie oraz w sposób inny niż opisany, nie będą brane pod uwagę podczas oceny ofert i zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

termin 27.08.2018r. godz.15.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sfeprojekty@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Kamienik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607570902

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia gastronomicznego dla pracowni szkolnej wraz z montażem.
Dostawa wyposażenia gastronomicznego dla pracowni szkolnej finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy” realizowany w ramach Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Opis przedmiotu zamówienia

Kuchnia:
1. Piec konw– par - poj. 5x 1/1 GN, min. moc 10 kW, ilość - 1,
2. Podst. pod piec- ilosć - 1,
3. Zmiękczacz wody półaut. - ilość 1,
4. Krajalnica uniw.- ilość - 1,
5. Term. z sondą- zakres pom. -50/300, ilość - 6,
6. Patel. elektr. z pokr. - moc min. 1,4kW, ilość - 3,
7. Poj. termoiz. - poj. 3L, ilość - 2,
8. Warnik do wody- poj. - 10L, ilość- 3,
9. Waga magaz.- maks. obc. 150kg, ilość- 1,
10. Podgrz. do potraw - moc900W, ilość 3,
11. Kostkarka do lodu- wyd. 12kg/24h, ilość 1,
12. Wózek keln. 3 półk. - ilość- 3,
13. Stół ze zlewem 2-kom. i półką - wym. 1000x700x850, ilość - 1,
14. Stół ze zlewem 1-kom. i półką - wym. 1000x700x850, ilość - 1,
15. Stół z półką- wym. 2800x700x850, ilość - 6,
16. Stół na sztućce - wym. 600x700x850, ilość- 3,
17. Kuchenka indukcyjna - 2 pola, moc 3500W, ilość 3,
Szkło gastr.:
1. Kiel. do drinków -poj. 350ml, ilość -18,
2. Kiel. do wina czerw.- poj. 400ml, ilość- 18,
3. Kiel. do wina białego- poj. 300ml, ilość- 18,
4. Kiel. do szampana - poj. 230ml, ilość- 18,
5. Kiel. do wody - poj. 500ml, ilość - 18,
6. Kiel. do piwa - poj. 550ml, ilość - 18,
7. Kiel. do martini - poj. 150ml, ilość -18,
8. Kiel. do wódki - poj. 65ml, ilość-18,
9. Szklanka- poj. 400ml, ilość- 18,
10. Literatka- poj. 350ml, ilość - 18,
Porcelana gastr.:
1. Tal. płytki - Ø 20,5cm, ilość - 18,
2. Tal. płytki - Ø 27,5cm, ilość- 18,
3. Tal. głęboki - Ø 22cm, ilość- 18,
4. Tal. deserowy- Ø 16cm, ilość- 18,
5. Półmisek owalny- Ø 16cm, ilość -18,
6. Miska do sałatek - rozm. 170x83, ilość- 18,
7. Miska na zupę- rozm. 285x68, ilość-18,
8. Filiżanka ze spodkiem - ilość - 18,
9. Dzbanek do herbaty - poj. 2L, ilość 1,
10. Dzbanek do kawy- poj. 2L, ilość 1,
11. Dzbanek do śmietanki- poj. 0,12L, ilość- 1, 
12. Cukiernica- poj. 300ml, ilość 1,
13. Waza na zupę- poj. 2,7L, ilość 1,
14. Serwetnik- ilość 1,
15. Sosjerka z podst.- poj. 0,23L, ilość- 1,
16. Dzbanek do mleka- poj. 0,35L, ilość- 1,
Sztućce do serw.:
1. Łyżka waz. do zupy- poj. 0,12L, ilość- 3,
2. Widelec do mięs - ilość 3,
3. Widelec do sałatek- ilość 3,
4. Chochla do sosów- poj. 0,03L, ilość -3,
5. Szpatułka- ilość 3,
6. Łyżka cedzak.- ilość 3,
7. Nóż do ciasta- ilość 3,
8. Szczypce cukiern.- ilość 3,
9. Szczypce do sałat- ilość 3,
10. Szpatułka do ciast - ilość 3,
11. Patera do ciast - ilość 3,
Sztućce zestaw restaurac.:
1. Łyżka stoł.- ilość 18,
2. Widelec stoł.- ilość 18,
3. Nóż stoł. - ilość 18,
4. Łyżeczka do herbaty -ilość 18,
5. Łyżeczka do espresso- ilość 18,
6. Łyżeczka deserowa- ilość 18,
7. Widelec des.- ilość 18,
8. Nóż des.- ilość 18,
9. Widelczyk do ciasta - ilość 18,
10. Widelec do ryb- ilość 18,
11. Nóż do ryb- ilość 18,
12. Łyżeczka do lodów - ilość 18,
13. Nóż do masła- ilość 18,
14. Łyżeczka do latte- ilość 18,
Naczynia gastr. (indukcyjne):
1. Garnek z pokr.- poj. 2,5L, ilość 3,
2. Garnek z pokr.- poj. 5,0L, ilość 3,
3. Garnek z pokr. - poj. 6,3L, ilość 3,
4. Rondle z pokr. - poj. 1,9L, ilość 3,
5. Patelnia - Ø 28cm, ilość 3,
Noże gastr. i inne elementy wyp.:
1. Nóż do mięs - dł. 230-245, ilość 3,
2. Nóż do filetowania - dł. 160-380, ilość 3,
3. Nóż do szynki i łososia - dł. 300-415, ilość 3,
4. Nóż kuch.- dł. 260-400, ilość 3,
5. Nóż do obierania - ilość 3,
6. Nóż uniw. - ilość 3,
7. Nóż do serów - ilość 3,
8. Nóż dekor. kpl. 6 szt - ilość 3,
9. Zestaw przyb. kuch. (łyżka do spaghetti, widelec, łopatka, szturmówka, łyżka do zupy, ubijak do ziemniaków, stojak) - ilość 3,
10. Regał magaz. rozm. 600x400x1800, ilość 3,
11. Bateria sztorc.- ilość 6,
12. Basen 1-kom. rozm, 800x600x850, ilość 1,
13. Napełn. z wylewką, ilość 1,
14. Szafa chłodnicza, poj min 400L, ilość 1,
15. Grill gastr. 2x1800W , ilość 1,
16. Taca keln, Ø28, ilość 3,
17. Taca keln. Ø35, ilość 3,
18. Taca keln. Ø40, ilość 3,
19. Taca keln. Ø46, ilość 3,
20. Taca z ozd. rantem - ilość 3,
21. Zmywarka gastr. -ilość 1,
22. Gofrownica - ilość 1,
23. Pak. Próżn, listw - ilosć 1.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa wyposażenia gastronomicznego dla pracowni szkolnej.

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa w terminie 30 dni od podpisania umowy.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Warunki zmiany umowy

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.
1. Zamawiający w trakcie trwania zamówienia dopuszcza wprowadzenie zmian w warunkach umowy, w szczególności:
a) zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli wynika to z przyczyn, których warunkują prawidłową realizację umowy
b) zmiany wartości przedmiotu zamówienia określonej w umowie, jeśli będzie to wynikać ze zmiany zakresu wykonania prac,
c) zmiany warunków płatności.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu podpisanego przez strony – pod rygorem nieważności.
3. Zmiany wpływające na konieczność zmian umowy lub wniosku o dofinansowanie wymagają uprzedniej zgody Instytucji Pośredniczącej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1)
- oświadczenie o braku powiązań (zał. nr 2)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria oceny ofert
1 Oferent poda w ofercie łączną cenę brutto za wykonanie całości zadania. Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Sposób wyliczenia punktacji Punktacja
Cena [zł brutto ogółem] (Cena minimalna / oferowana cena)
* 100 100 pkt

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 


Specyfikacja sprzętu

Zał. nr1 oświadczenie powiązania

Zał. nr 2 wzór formularza ofertowego


 

Informacja o szkoleniu językowym - w Krzyżąnowicach Dolnych koło Pińczowa

 

 

Informacja dla uczestników warsztatów językowych– od 14.07 do 20.07.2018r.


Warsztaty rozpoczynają się w dniu 14.07.

Miejsce szkolenia – Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Zacisze w Krzyżanowicach Dolnych k. Pińczowa1.

Zbiórka uczestników pod szkołą o godzinie 11.45. w dniu 14.07.2018 r.

Odjazd autobusu – godzina 12.152. Uczestnik musi przynieść wypełnioną i podpisaną przez siebie (osoby pełnoletnie) lub rodzica kartę uczestnika obozu. Jest to bardzo ważne, ponieważ karta zawiera informację o szczepieniach, chorobach itp.3.

Uczestnik musi przeczytać, wydrukować, podpisać (rodzic w przypadku osób niepełnoletnich) oraz przynieść na miejsce zbiórki regulamin obozu.4. Karta oraz regulamin są do pobrania na stronie internetowej LingoFun www.lingofun.pl w zakładce – dokumenty do pobrania.5. Warsztaty kończą się w dniu 20.07.

Uczestnicy zostaną zawiezieni pod szkołę.

Ok. godziny 12.00 będą na miejscu w dniu zakończenia.

Osoby niepełnoletnie muszą być odebrane przez jednego z rodziców lub muszą mieć upoważnienie od rodziców na bycie odebranym przez inną osobę pełnoletnią.Bardzo proszę o przekazanie informacji dot. diety – np. bezglutenowa, wegetariańska, normalna itp. pani Annie Kruk

W razie zapytań uprzejmie proszę o kontakt na adres e-mail: kontakt.lingo@gmail.comW temacie wiadomości mailowej proszę wpisać : warsztaty językowe SkalbmierzOsoba do kontaktu : Agnieszka Janowska
 

 

 

Informacja dotycząca staży zawodowych realizowanych w ramach projektu

Skalbmierz, dn. 14 maja 2018 r.

 

Zespół Szkół zawodowych w Skalbmierzu, ul. Kanonijska 7, 28-530 Skalbmierz w związku z realizacją projektu : „Nowoczesna Szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy”

 ogłasza nabór kandydatów na realizatorów staży zawodowych

 dla uczniów następujących kierunków:

  1. Technik pojazdów samochodowych – liczba stażystów skierowanych na staż: 11

Czas trwania stażu zawodowego to 150 godzin dla każdego uczestnika.

Nabór kandydatów trwa do: 11 czerwca 2018 r.

W celu zgłoszenia chęci przyjęcia stażystów na staż należy złożyć w sekretariacie szkoły formularz kandydata na organizatora stażu zawodowego w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2018 r. do godz. 15:00.

Szkoła zobowiązuje się do:

1. Opracowania, w porozumieniu z Przedsiębiorcą, Programu stażu i zapoznania z nim ucznia. Program powinien być opracowany i przygotowany w formie pisemnej oraz powinien wskazywać konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie praktykant lub stażysta, treści edukacyjne, zakres obowiązków praktykanta lub stażysty a także harmonogram realizacji stażu zawodowego. Przy ustalaniu stażu zawodowego powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe praktykanta lub stażysty. Program praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zawiera szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy praktykanta lub stażysty podczas odbywania praktyki zawodowej lub stażu zawodowego oraz procedur wdrażania praktykanta lub stażysty do pracy i monitorowania stopnia realizacji treści i celów edukacyjnych.

2. Ubezpieczenia Uczniów na okres realizacji stażu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Zrefundowania Realizatorowi stażu kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu w wysokości 500,00 PLN brutto (słownie: 500 złotych brutto 00/100) za Opiekuna stażu.

4. Zrefundowania kosztów związanych z organizacją stażu nie większych niż 3000zł brutto (słownie trzy tysiące złotych), w tym koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty materiałów eksploatacyjnych, koszty dojazdu stażysty, koszty zakupu odzieży ochronnej, szkolenia bhp na jednego stażystę.

Realizator stażu zobowiązuje się do:

1. Zapewnienia realizacji stażu Uczestnikom Projektu

2. Zapewnienia warunków materialnych do realizacji praktycznej nauki zawodu,                                       a w szczególności:

a) stanowiska szkoleniowego wyposażonego w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną;

d) dostępu do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych.

3. Sprzęt niezbędny do realizacji stażu musi zostać zakupiony po uzyskaniu akceptacji od organizatora i przed rozpoczęciem stażu przez stażystę.

4. Refundacja kosztów związanych z zakupem sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, odzieży ochronnej, badań lekarskich, szkolenia BHP oraz zwrotu kosztów dojazdów zostanie przekazana po złożeniu rozliczenia wraz z kopiami faktur oraz kopiami dowodów zapłaty wg załączonego wzoru.

5. Wyznaczenia Opiekuna stażu, odpowiedzialnego za realizację stażu i opiekę na Stażystą. Zaznajomienia Stażysty z jego obowiązkami i uprawnieniami. Do zadań opiekuna stażysty należy w szczególności:

a) określenie celu i programu praktyki lub stażu (we współpracy z nauczycielem);

b) udzielenie praktykantom lub stażystom informacji zwrotnej w trakcie realizacji oraz po zakończeniu praktyki zawodowej lub stażu zawodowego;

c) nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego.

6. Przeszkolenia Stażysty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy.

7. Realizacji stażu, zgodnie z programem stażu.

  

Odpowiedź do odwołania firmy 4D GRUP do ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -  08.03.2018r. - zobacz

 


 

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty -  W CZĘŚCIACH I, II, III, IV,V, VI VII, VIII, IX, X, XI  dla zapytania ofertowego nr 1/2018/EFS   - 08.03.2018r. - zobacz

 

 


 

 

Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystaniejszej oferty dla zapytania ofertowego nr 1/2018/EFS  z dnia 06.03.2018r. zobacz

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty W CZĘŚCIACH I, II, III, IV,V, VI, IX, X, XI oraz zawiadomienie o uniewaznieniu w części VIII dla zapytania ofertowego nr 1/2018/EFS  z dnia 22.02.2018r. - zobacz
 

Informacja z sesji otwarcia kopert z dnia 21.02.2018r. - zobacz

Uzupełniona informacja z sesji otwarcia kopert -zobacz

 

 

 


Zapytanie ofertowe nr 1/2018/EFS pn/:Organizaja kursów i szkoleń dla Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu  z dnia 13.02 2018r  -  zobacz

 


 

Formularz ofertowy-pobierz 

Wzór umowy - pobierz 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - pobierz 

Szczegółwy opis zamówienia część 1  -(załącznik 3.1) - pobierz


Szczegółwy opis zamówienia część 2 (załącznik 3.2)  - pobierz


Szczegółwy opis zamówienia część 3 (załącznik 3.3)- pobierz


Szczegółwy opis zamówienia część 4 (załącznik 3.4) - pobierz


Szczegółwy opis zamówienia część 5 (załącznik 3.5) - pobierz


Szczegółwy opis zamówienia część 6 (załącznik 3.6) - pobierz


Szczegółwy opis zamówienia część 7 (załącznik 3.7) - pobierz


Szczegółwy opis zamówienia część 8 (załącznik 3.8) - pobierz


Szczegółwy opis zamówienia część 9 (załącznik 3.9) - pobierz


Szczegółwy opis zamówienia część 10 (załącznik 3.10) - pobierz


Szczegółwy opis zamówienia część 11(załącznik 3.11) - pobierz 

 

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr 1/2018/EFS z dnia 15.02.2018r -   zobacz

wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr 1/2018/EFS z dnia 18.02.2018r. - zobacz

 
Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region".

W 2016 przystąpiliśmy do  projektu systemowego


,,Nowoczesna Szkoła Zawodowa- Nowoczesny Region”

 

w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego.

Podziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w warsztatach kompetencji informatycznych i naukowo –technicznych, warsztatach z podstaw przedsiębiorczości i kreatywności, warsztatach kompetencji matematycznych, warsztatach doradztwa zawodowego kursie języka obcego w zakresie tematyki zawodowej, oraz w  kursach specjalistycznych zawodowych i stażach zawodowych. Zaplanowano również szkolenia i wyjazdy studyjne  dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego.


 Wygenerowano w sekund: 0.06
39,773,345 unikalne wizyty