Zegar

Losowe zdjęcie

Kalendarz

<< Luty 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Brak wydarzeń.

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Nawigacja

Artykuły: Rekrutacja

Zasady i terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/21

WNIOSKI, ZASADY I TERMINY REKTUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 


Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

 

Wniosek do technikum dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej 

 

Wniosek do branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej

 

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pIerwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, BRAnżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w  pkt 5-7.

do  12 czerwca 2020 r.

5

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

 

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin[1] do 30 lipca 2020 r.

6

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

7

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy wstępne)*

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

8

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

9

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

10

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasa wstępna).

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

 

11

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

12

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

13

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

14

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

15

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r. 

16

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły
w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

17

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

18

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

19

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

20

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

21

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

22

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

23

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.[1] Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.


 

 

 


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY PIERWSZEJ  Barnżowej Szkoły I Stopnia 

ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

1.

Język polski

Barbara Chuderska

Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia,

język polski

OPERON

2.

Język angielski

H. Q. Mitchell

M. Malkogianni

The English Hub 1

MM PUBLICATIONS

3.

Matematyka

Karolina Wej

Wojciech Babiański

„To się liczy”.

Podręcznik do matematyki

dla branżowej szkoły I stopnia

NOWA ERA

4.

Fizyka

Grzegorz Kornaś

Podręcznik, Fizyka klasa pierwsza,

branżowa szkoła I stopnia

OPERON

5.

Historia

Mirosław Ustrzycki

Janusz Ustrzycki

Historia.

Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

OPERON

6.

Geografia

Sławomir Kurek

Geografia.

Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

OPERON

7.

Podstawy przedsiębiorczości

Jarosław Korba

Podstawy przedsiębiorczości. Część I.

OPERON

8.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Barbara Boniek

Andrzej Kruczyński

Edukacja dla bezpieczeństwa.

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

OPERON

9.

Informatyka

Wojciech Hermanowski

Informatyka 1.

Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

OPERON


 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM -  po gimanzjum

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

L.p.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Klasa

1.

Język polski

 

 

Małgorzata Chmiel

Ewa Kostrzewa

„Ponad słowami”  Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, klasa 1 część 1,zakres podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

I s/mr

2.

Język angielski

Wirginia Evans Jenny Dodey

Matura Prime Time (elementary)

Express Publishing

I Ts/mr

 

3.

 

Język niemiecki

 

C. Serzysko

B. Sekulski

N. Drabich

T. Gajownik

Infos 1A i 1B

 

Pearson

 

I Ts/mr

 

4.

Wiedza o kulturze

 

 

M. Bokiniec

B. Forysiewicz          J. Michałowski

Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum.

Nowa Era

I T s/mr

5.

Historia

Janusz Ustrzycki

Ciekawi świata. Historia, podręcznik zakres podstawowy.

OPERON

I Ts/mr

6.

Wiedza o społeczeństwie

 

Z. Smutek

J. Maleska

Wiedza o społeczeństwie

Seria „Odkrywamy na nowo” zakres podstawowy.

OPERON

I Ts/mr

7.

Podstawy przedsiębiorczości

Jarosław Korba Zbigniew Smutek

Podstawy przedsiębiorczości, seria „Odkrywamy na nowo”

OPERON

I Ts/mr

8.

Geografia

 

Radosław Uliszak   Krzysztof Biedermann

Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Nowa Era

I Ts/mr

9.

Biologia

 

E. Bonar             W. Krzeszowiec -Jeleń

Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimaznjalych. Zakres podstawowy

Nowa Era

I Ts/mr

10.

Chemia

 

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych ”To jest chemia” Zakres podstawowy.

Nowa Era

I Ts/mr

11.

Fizyka

 

Adam Ogaza

Podręcznik do fizyki seria „Ciekawi świata” zakres podstawowy

OPERON

I Ts/mr

12.

Matematyka

 

Wojciech Babiński Lech Chańko

Matematyka podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

I Ts/mr

13.

Informatyka

 

Arkadiusz Gawełek

Informatyka „Odkrywamy na nowo”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

OPERON

I Ts/mr

14.

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

I Ts/mr

15.

Religia

 

Ks. Tadeusz Śmiech E. Kondrak

Na drodze do dojrzałej wiary.

Jedność

I Ts/mr

 Technik pojazdów samochodowych

16.

Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym

T. Stępniewski

Bezpieczeństwo pracy w warsztacie samochodowym

WKŁ

I Ts

17.

Podstawy konstrukcji maszyn

Piotr Boś       Sławomir Sitarz

Podstawy konstrukcji maszyn          Wstęp do projektowania

WKŁ

I Ts

18.

Silniki pojazdów samochodowych

Piotr Zając

Silniki pojazdów samochodowych      cz.1, cz.2

WKŁ

I Ts

19.

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

M. Gabryelewicz

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych  

WSIP

I Ts

Technikum mechanizacji rolnictwa

20.

Przepisy ruchu drogowego

Marek Rupental

Podręcznik kursanta

WiNFOR

I Tmr

21.

Podstawy konstrukcji maszyn

Tadeusz Lewandowski

Rysunek techniczny dla mechaników

WSiP

I Tmr

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH ponadpodstawowych

Technikum

ROK SZKOLNY 2019/2020

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:  KLASA IT 

L.p.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

1.

Język polski

 

Urszula Jagiełłó, Renata Janicka-Szyszko

Język polski. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa 1. Część 1

OPERON

2.

Język angielski

 

Elzbieta Sharman, Michael Duckworth

Vision 2 podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. 

Oxford University Press

3.

Historia

 

Michał Norbert Faszcza, Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski

Historia. Podręcznik. Klasa 1. Zakres podstawowy. Szkoła ponadpodstawowa

WSIP

4.

Matematyka

 

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres rozszerzony.

Oficyna Pazdro

5.

Fizyka

 

Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda

Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy

Nowa Era

6.

Geografia

 

Roman Malarz, Marek Więckowski

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

7.

Biologia

 

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Nowa Era

8.

Chemia

 

 

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

9.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Nowa Era

10.

Informatyka

 

Wojciech Hermanowski

Informatyka 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

Operon

11.

Muzyka

 

Małgorzata Rykowska, Zbigniew Szałko

Muzyka. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

Operon

Wygenerowano w sekund: 0.04
18,046,003 unikalne wizyty