Komunikat w sprawie organizacji pracy szkoły w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Dodane przez admin dnia Marzec 25 2020 10:11:21

Uczniowie i Rodzice

Informuję, że od środy – 25 marca 2020r. rozpoczynamy edukację na odległość,  z wykorzystaniem różnych możliwości edukacji zdalnej. Zgodnie z rozporządzeniem MEN  z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, działając zgodnie z regulacjami prawnymi od środy 25.03.2020 – do 10.04.2020r z możliwością wydłużenia tego okresu – wdrażamy w szkole system dostosowań, który pozwoli na prowadzenie edukacji na odległość.

Zalecam:

  1. Każdy uczeń ma obowiązek podjęcia aktywności edukacyjnej na odległość.
  2. Podejmowanie przez ucznia aktywność edukacyjna/ edukacja na odległość będzie oceniana.
  3. Brak aktywności edukacyjnej ucznia może skutkować brakiem ocen, a w efekcie brakiem klasyfikacji z przedmiotu.
  4. W przypadku uczniów objętych formami realizowanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele – stosownie do wcześniejszych ustaleń – będą stosować indywidualizację nauczania na odległość.
  5. Nauczyciele podejmą edukację na odległość z zastosowaniem różnorodnych form i metod, zależnych także od technicznych możliwości ucznia (w tym także dostęp do urządzeń, które pozwolą na udział ucznia w edukacji na odległość: komputer, tablet, smartfon itp.);
  6. Wiedza i umiejętności uczniów będą monitorowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów z zastosowaniem ustalonych z uczniami lub ich rodzicami sposobów weryfikacji,
  7. Informację na temat postępów edukacyjnych ucznia, a także o uzyskanych ocenach nauczyciele przekazywać będą z wykorzystaniem e -maila,
  8. Nauczyciele dostępni będą dla ucznia w czasie rzeczywistym, w którym powinni odbywać się zajęcia w szkole od poniedziałku do piątku – konsultacje na odległość z wykorzystaniem emaila, portalu społecznościowego Facebook, Messengera oraz innych form zdalnej komunikacji ustalonych indywidualnie pomiędzy klasą a  nauczycielem;
  9. Zaplanowano również konsultacje  dla rodziców – każdy rodzic ma możliwość utrzymania zdalnego kontaktu z nauczycielami za pośrednictwem e-maila,  telefonicznie lub innej formy zdalnej komunikacji;

10.   Do obowiązków rodziców należy monitorowanie realizacji obowiązku podjęcia aktywności edukacyjnej na odległość przez ich dzieci oraz podjęcie działań  w kierunku  umożliwienia dzieciom jak najdogodniejszego dostępu do świadczonej przez szkołę edukacji na odległość;

11.  Obowiązkiem rodziców jest także monitorowanie czasu spędzonego przez uczniów przed komputerami i innymi urządzeniami umożliwiającymi edukację na odległość.

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać znajdziecie Państwo:

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich duże wyzwanie. Dlatego bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o współpracę  i wsparcie swoich dzieci w zdalnej nauce.