Zegar

Losowe zdjęcie

Kalendarz

<< Kwiecień 2019 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Brak wydarzeń.

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Nawigacja

Artykuły: Rekrutacja

Zasady i terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/19

REGULAMIN REKRUTACJI

do Zespołu Szkół Zawodowych

w Skalbmierzu

na rok szkolny 2018/2019

 

Na podstawie:

 1. Art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5 i art. 165 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586);
 2. Zarządzenia nr 5/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych;
 3. Zarządzenia nr 7/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

 

§ 1.

Skład i zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej: 

 1. Skład szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej:

-        przewodnicząca – Anna Kruk

-        członkowie:

 1. Beata Zaręba-Majewicz
 2. Adam Lipka
 3. Patrycja Gorgoń
 4. Wioletta Sambur
 5.  Zadania szkolnej komisji rekrutacyjnej:

1)      zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzanie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy, prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3     i ust. 1 ustawy;

2)      sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art., 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 5 ustawy, prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy oraz sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1c i art. 20j ust. 1 ustawy;

3)      sporządzanie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

4)      sporządzanie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;

5)      sporządzanie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów oraz prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt 1;

6)      Sporządzanie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

7)      sporządzanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

 1. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 2. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 3. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 4. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
 5. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 6, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
 6. Rozporządzanie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum: Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14.05.2018 r.

do 20.06.2018 r.

do 19-20.07.2018 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

 o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie

o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22.06.2018 r.

do 26.06.2018 r.


3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 09.07.2018 r.

do 03.08.2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

 i kandydatów niezakwalifikowanych

do 10.07.2018 r.

do 08.08.2018r

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi

 z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 29.06.2018 r.

18.07.2018 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia

 w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone

w uzupełnieniu wniosku

o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 13.07.2018 r.

do 13.08.2018 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18.07.2018 r.

21.08.2018 r.

8.

Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalej o liczbie wolnych miejsc w szkole

18.07.2018 r.

21.08.2018 r.

9.

Procedura odwoławcza – zgodnie z art. 20zc ust. 6,7,8,9 uso

od 18.07.2018 r.

do 20.08.2018 r.


10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych po przeprowadzeniu procedury odwoławczej, zgodnie z art. 20zc ust. 6,7,8,9 uso

21.08.2018 r.

 

 

§ 2.

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji.

 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć przedmiotów,   a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów – 200 pkt. w tym:

a)       liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 pkt.,

b)       liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 pkt.:

-        oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 80 punktów.

-        szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 20 punktów:

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do szkół ponadgimnazjalnych, , w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, przedstawiony w procentach wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do szkół ponadgimnazjalnych, w przypadku przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, za oceny wyrażone w stopniu:

1)      celującym – przyznaje się po 20 punktów;

2)      bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;

3)      dobrym – przyznaje się po 12 punktów;

4)      dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5)      dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - przyznaje się 5 punktów.
 2. Za szczególne osiągnięcia:

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:

1)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a)      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b)      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c)      tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)      dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d)     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f)       tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi  a podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b)      dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c)      dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d)     tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e)      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f)       tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5)      uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)      międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b)      krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c)      wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d)     powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

-        w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych   i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

-        w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 2 punkty.

 

§ 3.

Kierunki kształcenia w ZSZ w Skalbmierzu

Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu prowadzi nabór do szkół:

Technikum – 4-letnie technikum na podbudowie gimnazjum o specjalnościach:

 1. technik żywienia i usług gastronomicznych;
 2. technik chłodnictwa i klimatyzacji;
 3. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;
 4. technik pojazdów samochodowych;
 5. technik mechanik;
 6. technik urządzeń sanitarnych;
 7. technik elektryk;

 Szkoła Branżowa I Stopnia – 3-letnia szkoła zawodowa na podbudowie gimnazjum o specjalnościach:

 1. kierowca mechanik;
 2. mechanik motocyklowy;
 3. mechanik pojazdów samochodowych;
 4. mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych;
 5. elektromechanik samochodowy;
 6. oddziały wielozawodowe (piekarz; fryzjer; sprzedawca; kucharz; cukiernik; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; betoniarz-zbrojarz; kowal; ślusarz; stolarz; murarz-tynkarz, cieśla; elektryk).

§ 4.

Dokumentacja składana przez ubiegających się o przyjęcie do szkoły powinna zawierać:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły
 2. dwie fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych (skierowanie na badania wraz z informacją o wybranym kierunku kształcenia wydaje kancelaria szkoły, szkoła ponosi również koszty badania)
 4. świadectwo ukończenia gimnazjum
 5. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 6. ewentualną opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 7. zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wystawione laureatom zawodów ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych (jeżeli Kandydat takie posiada).

§ 5.

Kryteria ustalone przy postępowaniu rekrutacyjnym

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:

 1. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 2. osiągnięcia ucznia:

a)      gimnazjum z wyróżnieniem

b)      szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;

liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

 

§ 6.

Przepisy dodatkowe

 1. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku (Art.20ze ust.2).
 2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły (Art.20ze ust.1).

 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

L.p.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Klasa

1.

Język polski

 

 

Małgorzata Chmiel

Ewa Kostrzewa

„Ponad słowami”  Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, klasa 1 część 1,zakres podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

I Tż/s/mr

2.

Język angielski

Wirginia Evans Jenny Dodey

Matura Prime Time (elementary)

Express Publishing

I Tż/s/mr

 

3.

 

Język niemiecki

 

C. Serzysko

B. Sekulski

N. Drabich

T. Gajownik

Infos 1A i 1B

 

Pearson

 

I Tż/s/mr

 

4.

Wiedza o kulturze

 

 

M. Bokiniec

B. Forysiewicz          J. Michałowski

Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum.

Nowa Era

I Tż/s/mr

5.

Historia

Janusz Ustrzycki

Ciekawi świata. Historia, podręcznik zakres podstawowy.

OPERON

I Tż/s/mr

6.

Wiedza o społeczeństwie

 

Z. Smutek

J. Maleska

Wiedza o społeczeństwie

Seria „Odkrywamy na nowo” zakres podstawowy.

OPERON

I Tż/s/mr

7.

Podstawy przedsiębiorczości

Jarosław Korba Zbigniew Smutek

Podstawy przedsiębiorczości, seria „Odkrywamy na nowo”

OPERON

I Tż/s/mr

8.

Geografia

 

Radosław Uliszak   Krzysztof Biedermann

Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Nowa Era

I Tż/s/mr

9.

Biologia

 

E. Bonar             W. Krzeszowiec -Jeleń

Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimaznjalych. Zakres podstawowy

Nowa Era

I Tż/s/mr

10.

Chemia

 

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych ”To jest chemia” Zakres podstawowy.

Nowa Era

I Tż/s/mr

11.

Fizyka

 

Adam Ogaza

Podręcznik do fizyki seria „Ciekawi świata” zakres podstawowy

OPERON

I Tż/s/mr

12.

Matematyka

 

Wojciech Babiński Lech Chańko

Matematyka podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

I Tż/s/mr

13.

Informatyka

 

Arkadiusz Gawełek

Informatyka „Odkrywamy na nowo”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

OPERON

I Tż/s/mr

14.

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

I Tż/s/mr

15.

Religia

 

Ks. Tadeusz Śmiech E. Kondrak

Na drodze do dojrzałej wiary.

Jedność

I Tż/s/mr

 Technik pojazdów samochodowych

16.

Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym

T. Stępniewski

Bezpieczeństwo pracy w warsztacie samochodowym

WKŁ

I Ts

17.

Podstawy konstrukcji maszyn

Piotr Boś       Sławomir Sitarz

Podstawy konstrukcji maszyn          Wstęp do projektowania

WKŁ

I Ts

18.

Silniki pojazdów samochodowych

Piotr Zając

Silniki pojazdów samochodowych      cz.1, cz.2

WKŁ

I Ts

19.

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

M. Gabryelewicz

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych  

WSIP

I Ts

Technikum mechanizacji rolnictwa

20.

Przepisy ruchu drogowego

Marek Rupental

Podręcznik kursanta

WiNFOR

I Tmr

21.

Podstawy konstrukcji maszyn

Tadeusz Lewandowski

Rysunek techniczny dla mechaników

WSiP

I Tmr

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

22.

Wyposażenie i zasady

bezpieczeństwa

w gastronomii

Wyposażenie i zasady

bezpieczeństwa w gastronomii

Agnieszka Kasperek

Marzanna Kondratowicz

 WSiP-REA

ITż
23.

Technologia gastronomiczna

z towaroznawstwem

Sporządzanie napojów i potraw.

Towaroznawstwo i przechowywanie

żywności

Anna Kmiołek WSiP ITż
24.

Pracownia gastronomiczna

Sporządzanie i ekspedycja napojów

i potraw cz.1. Technologia gastronomiczna

Anna Kmiołek WSiP ITż

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

 ROK SZKOLNY 2017/2018 

                                                                                                                                      

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:  KLASA IW i IS 

L.p.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

1.

Język polski

Elżbieta Nowosielska Urszula Szydłowska

„Zrozumieć świat” Język polski 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Nowa Era

2.

Język angielski

 

Mitchell H.Q.

"The Englisch HUB 2"

mmpublications

3.

Historia i wiedza o społeczeństwie

Janusz Ustrzycki

Ciekawi świata. Historia, podręcznik zakres podstawowy.

OPERON

4.

Matematyka

 

Leokadia Wojciechowska Maciej Bryński           Karol Szymański

Matematyka dla zasadniczych szkół zawodowych

WSiP

5.

Fizyka

Marcin Braun             Weronika Śliwa

Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

6.

Geografia z ochroną środowiska

Radosław Uliszak   Krzysztof Biedermann

Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

7.

Biologia

E. Bonar   

W. Krzeszowiec - Jeleń

Biologia na czasie. Podręcznik a dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Nowa Era 

8.

Chemia

 

Romuald Hassa   Aleksandra Mrzigod   Janusz Mrzigod

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych ”To jest chemia” Zakres podstawowy.

Nowa Era

9.

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie 

 

Nowa Era

10.

Informatyka

 

Arkadiusz Gawełek

Informatyka „Odkrywamy na nowo”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

OPERON

11.

Religia

Ks. Tadeusz Śmiech        E. Kondrak

Na drodze do dojrzałej wiary.

Jedność

MECHANIK POJADÓW SAMOCHODOWYCH

L.p.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

12.

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

Marek Gabryelewicz

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

WKŁ

13

Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym

Tadeusz Stępniewski

Bezpieczeństwo pracy w warsztacie samochodowym

WKŁ

14

Podstawy konstrukcji maszyn

Piotr Broś

Sławomir Sitarz

Podstawy konstrukcji maszyn

Wstęp do projektowania

WKŁ


Wygenerowano w sekund: 0.09
7,405,970 unikalne wizyty